OPEN HUIS zaterdag 23 november a.s. 11.00-12.00 uur Noordweg 38 te Pijnacker

Noordweg 38 klein

RECENT IN PRIJS VERLAAGD! Kom kijken bij deze gave vrijstaande woning!

Verrassend veel ruimte, bijzondere plek, garage, ruim perceel.

Klik hier voor meer informatie!

Wilt u liever op een andere dag een afspraak, bel ons op 015-3615160!

OPEN HUIS zaterdag 16 november a.s. 11.00-12.00 uur aan de Zaan 23 te Pijnacker

ad jpg

Vraagprijs € 700.000,00 k.k.

 

klik hier voor meer informatie

Wilt u liever op een andere dag een afspraak, bel ons op 015-3615160!

NHG-premie in 2020 naar 0,7%

09-10-2019

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd.

Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Het niveau is zo gekozen dat het als basis voor de komende jaren kan gelden.

NHG zet in op een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Een jaar geleden verlaagde NHG de borgtochtprovisie van 1% naar 0,9%.

Voor 2020 is de maximale prijs van een woning die met NHG kan worden gefinancierd € 310.000 euro. Voor leningen met energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens € 328.600.

Lees hier meer over de NHG in 2020
 
Bron NVM

NVM: Maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar er is meer nodig

“Ik ben blij dat Ollongren de situatie op de woningmarkt niet langer op z’n beloop laat” laat NVM-voorzitter Onno Hoes weten in reactie op de miljoenennota. “Het is goed om te zien dat het kabinet de regie weer terugpakt. De ideeën waren er al, nu komt daar ook geld bij.”

Nederland staat er volgens de begroting goed voor. De staatsschuld daalt, steeds meer mensen zijn aan het werk en waar landen om ons heen al lichte economische krimp laten zien, zit onze economie nog in de lift. Toch profiteert nog niet iedereen van deze groei en zijn er nog uitdagingen. Een van die uitdagingen is de woningmarkt. NVM maakt uit het feit dat ‘woning’ 64 keer voorkomt in de miljoenennota op, dat het dit kabinet ernst is om de wooncrisis op te lossen. Ook staan we aan de vooravond van de energietransitie die grote gevolgen zal hebben voor de gebouwde omgeving.

Aanhoudende krapte op de woningmarkt

Het aanbod van nieuwe woningen blijft al jaren achter op de groeiende vraag. Daardoor wordt de markt nu gekenmerkt door enorme krapte. De gevolgen zijn snel stijgende huizenprijzen en een groot tekort aan vrijesectorhuurwoningen en sociale huurwoningen. 
NVM is daarom heel positief over het voornemen van het kabinet om twee miljard euro beschikbaar te stellen voor woningbouw en andere maatregelen om de krapte het hoofd te bieden, en daarnaast over de maatregelen om starters en middeninkomens te helpen om zich op de woningmarkt te begeven. 

Woningmarktregisseur

De uitdagingen op de woningmarkt zijn onder andere het vinden van de bouwlocaties en het aantal realiseerbare bouwplannen. Onno Hoes: “Ik ga daarom graag met minister Ollongren in gesprek om de mogelijkheid van woningmarktregisseurs te bespreken. Zo’n regisseur kan in opdracht van de minister concrete locaties aanwijzen waar snel gebouwd kan worden, zonder dat gekibbel tussen medeoverheden roet in het eten gooit. Snelheid van handelen is nu van belang, zodat de mensen die nu wachten op een nieuwe woning sneller de volgende stap in hun leven kunnen zetten.” 

Nieuwbouw

Er komt één miljard euro beschikbaar om betaalbare woningen te bouwen in schaarstegebieden, inclusief de financiering van de daarvoor nodige infrastructuur, het opvangen van de potentiele gevolgen van de stikstofuitspraak voor de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. “Dit geld is een aanvulling op de financiën van gemeenten, waarmee het Rijk woningbouwprojecten co-financiert. Deze samenwerking, die voor alle betrokkenen heel transparant is, is niet eerder op deze manier tot stand gekomen.”
NVM juicht dit toe, met de kanttekening dat er bij het bepalen van de lokale nieuwbouwopgave gekeken moet worden naar de huidige woningvoorraad in relatie tot de bevolkingssamenstelling en -prognose. We moeten bouwen voor de doorstroming zodat er ook betaalbare woningen vrijkomen voor starters, en eengezinswoningen vrijkomen die nu nog bewoond worden door alleenstaanden.

Huurmarkt

Van de twee miljard die het kabinet vrijmaakt voor de woningmarkt, is één miljard gereserveerd voor de corporaties en andere verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten. Tien jaar lang wordt er in de verhuurderheffing een heffingsvermindering van 100 miljoen euro per jaar opgenomen om woningen te bouwen in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Hiermee komt er meer ruimte om te investeren in nieuwbouw van huurwoningen. Dit bedrag is echter een kleine pleister op de grote wond die de verhuurderheffing eigenlijk is. Of deze heffingskorting het beoogde effect zal sorteren, waagt NVM te betwijfelen.

Scheefwonen

Ook is het voornemen om huren sneller te laten stijgen voor huishoudens met een hoog (midden)inkomen. NVM vindt inkomensafhankelijke huren niet de beste oplossing om scheefwonen tegen te gaan. Belangrijker is om te zorgen voor meer aanbod in alle prijsklassen van de markt, zodat scheefwoners ook daadwerkelijk naar de volgende woning kúnnen verhuizen.

Investeringsfonds

NVM is positief over het voornemen om te komen tot een investeringsfonds dat zich richt op het verdienvermogen van Nederland op de langere termijn. Dit fonds heeft ten doel om ons land innovatief en aantrekkelijk te houden. NVM wijst daarbij graag op de rol van Nederland als hub naar de rest van Europa en als locatie voor grote internationale kantoren. De naderende Brexit noopt tot snelle actie, met name in Amsterdam.

Overdrachtsbelasting

Verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen zorgt voor extra druk op de lage rendementen die er door beleggers behaald worden. NVM verwacht dat hiermee de doorstroming op de kantorenmarkt verder onder druk komt.
Voorzitter Onno Hoes is blij met het voorstel voor afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. “Maar tegelijk is het niet eerlijk dat door de verhoging van deze belasting voor niet-woningen de rekening hiervoor bij de bedrijven gelegd wordt. Bovendien vallen naast bedrijfspanden ook bijvoorbeeld ziekenhuizen en grond voor woningbouw onder deze groep. De prijzen van nieuwbouw zijn al zo hoog, wanneer de bouwgrond nu ook nóg duurder wordt dan zijn ze straks helemaal niet meer te betalen!”

Duurzaamheid

De miljoenennota bevat weinig concrete maatregelen om de verduurzaming van ons land vorm te geven. Dat moet geregeld worden in het definitieve Klimaatakkoord. NVM had meer ambitie verwacht om de verduurzaming van onze bebouwde omgeving sneller te realiseren. Er zijn nog te weinig concrete plannen om de consument te stimuleren om verduurzamende maatregelen te nemen. Ook voldoet het merendeel van de Nederlandse kantoren nog niet aan het C-label. Per 2023 moet dit wel het geval zijn. NVM vindt het goed dat hier wetgeving op komt, en wijst de leden hier actief op. NVM roept op om daarom haast te maken met de Regionale Energiestrategieën die het handelingsperspectief voor de langere termijn schetsen. Consumenten en bedrijven vragen om duidelijkheid.

Ondernemerschap

Ondernemers moeten altijd werken aan hun verdienmodellen. De vennootschapsbelasting (VPB) wordt vertraagd verlaagd. Vooral voor de MKB-makelaars en taxateurs die het zwaar hebben door de gebrekkige doorstroming op de markt en daarmee het dalende aantal transacties, is deze vertraging zeer ongewenst en voor NVM onbegrijpelijk. NVM hoopt dat de eerder voorgestelde verlaging per 2021 alsnog plaats zal vinden.

NVM denkt graag met alle betrokken partijen mee. Hoes: “We zetten de kennis van onze leden graag in om mee te denken op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De doelstellingen op het gebied van verduurzaming (en) op de woningmarkt zijn haalbaar. De plannen waren er al, nu is er ook aandacht én budget. Onder leiding van de door de minister aan te stellen woningmarktregisseur(s) kunnen alle betrokken partijen snel tot actie over gaan om de wooncrisis te beteugelen.”

 

brond NVM 19-09-2019  Door: Theo Scholte